KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgileri içeren bukimdir.net (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır). Web Sitesinin halka açık faaliyetleri. ve ilgili kişilerin bilgisine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gerekenler; Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusu ile iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
E-posta : bukimdir.net@gmail.com
Web Sitesi : https://bukimdir.net/

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • İnsan kaynakları süreçlerini yönetmek
 • Kurumsal iletişimin sağlanması
 • Web Sitesinin Güvenliğini Sağlama
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 • İmzalanan sözleşme ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri yapabilmek
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması
 • İnternet Sitesi ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerle iletişime geçmek
 • Yasal raporların yapılması
 • İleride doğabilecek hukuki ihtilaflarda delil olarak ispat külfetini yerine getirmek

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, İnternet Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kişisel veri işleme koşulları çerçevesinde özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olup, Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen amaçlar. İnternet Sitesinin gerektirdiği faaliyetlerin planlanması ve icrası, İnternet Sitesinin sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin yararlanması için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ticari ve/veya ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla Web Sitesi’nin iş ortakları ve tedarikçileri ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi Web Sitesi’nin iş stratejileri ve Web Sitesi’nin ve Web Sitesi ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin sağlanması. Kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veri; İnternet sitesi, mobil uygulama ve sosyal medyadaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen uygulamalar gibi elektronik ortamlar veya fiziksel ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanmasının ve işlenmesinin hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, İnternet Sitesi’nin meşru menfaatleri için kişisel verilerin saklanmasının zorunlu olması
 • Web Sitesinin her türlü yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel verilerin saklanması
 • Mevzuat, kişisel verilerin saklanmasını açıkça öngörmektedir.
 • Veri sahiplerinin açık rızasını gerektiren saklama faaliyetleri bakımından veri sahiplerinin açık rızası

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verileri işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanmakta ve İnternet Sitesi’ne başvurmakla kendisi ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İçtenlikle; Türkiyenin En Büüyük Biyografi PLatformu bukimdir.net